یکشنبه, سپتامبر 26, 2021

بررسی کتاب فرزندخواندگی در قانون ایران از زبان ابراهیم صنوبر مولف کتاب

ابراهیم صنوبر به تشریح کتاب فرزندخواندگی در قانون ایران پرداخت و گفت: کتاب «فرزند خواندگی در قانون ایران » به قانون فرزند خواندگی جدید و‌ مقایسه با قانون قدیم و نوآوری های فرزند خواندگی پرداخته شده است.

وی ادامه داد: از دیگر مباحث این کتاب، تکالیف متقابل سرپرست و فرزندخوانده و کلیاتی از موضوع فرزندخواندگی موضوع بحث این کتاب می باشد و در بخش دیگر به، حقوق متقابل سرپرست و فرزند خوانده مورد بررسی قرار گرفته است که در روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی رونمایی شده است.

مدیر عامل موسسه بین المللی سفیران صلح به اهداف این کتاب اشاره کرد و گفت: هر نظام حقوقی تبیین راهکارهای است تا بتواند نقش مکانیسم‌های جبرانی و جایگزین را ایفا کرده و روابط اجتماعی را به صورت مطلوب مدیریت نماید. هدف از تالیف این کتاب این می باشد که عنوان شود، نهاد فرزندخواندگی ضمن برقراری پیوند میان کودکان بی‌سرپرست و خانواده‌های بدون فرزند، نیازها و منافع هر دو گروه را متوازن می‌کند و از تحمیل بار سرپرستی کودکان به دولت جلوگیری به عمل می‌آورد.

صنوبر افزود: به‌منظور بررسی چگونگی و حدود آثار ناشی از فرزندخواندگی در تمامی روابط ناشی از ابوت و بنوت، یعنی توارث، محرمیت، تسری نام خانوادگی، الزام به ا