یکشنبه, سپتامبر 26, 2021

داشتن حداقل ۳ فرزند شرط جایگزینی جمعیت کشور است!

با توجه به سقوط نرخ باروری کشور به زیر ۱.۷ فرزند، “پدر پزشکی جامعه‌نگر ایران” یادآور می‌شود: متفاوت با برخی کشورها، سطح جانشینی جمعیت کشور ما ۲.۱ فرزند نیست و بیشتر از ۲.۵ فرزند است که برای خانواده‌ها به‌معنی داشتن ۳ فرزند یا بیشتر است!
به نقل از پارسی پیام؛ باروری سطح جانشینی، نشان‌دهنده تعداد فرزندانی است که هر زن باید در طول دوره باروری خود به‌ دنیا بیاورد تا به حفظ سطح جمعیت فعلی بینجامد.

معمولاً در رسانه‌ها و بین متخصصان غیرجمعیتی و حتی بعضاً جمعیتی تصور می‌شود که باروری سطح جانشینی