یکشنبه, سپتامبر 26, 2021

سناریوهای فراکسیون مستقلان ولایی برای انتخابات هیئت رئیسه مجلس

سخنگوی فراکسیون مستقلان ولایی سناریوهای این فراکسیون برای انتخابات هیئت رئیسه مجلس را تشریح کرد.
غلامرضانوری قزلجه سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس  با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس در 5 خرداد، اظهار داشت: در جلسات اخبر فراکسیون مستقلان ولایی درباره این انتخابات بحث های داشته ایم.

نماینده بستان آباد در مجلس ارائه کرد: در صورت عدم توافق با فراکسیون اکثریت، فراکسیون مستقلان لیستی جداگانه بر اساس پست های هبئت رئیسه ارائه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه سناریوهای برای انتخابات هیئت رئیسه مجلس در فراکسیون داریم، ادامه داد:اولین سناریو تعامل با فراکسیون انقلاب که فراکسیون اکثریت است که در روزهای آینده جلساتی را با آنها خواهیم داشت که اگر به توافقی دست پیدا کنیم لیست مشترکی را برای این انتخابات ارائه می کینم.

سخنگوی فراکسیون مستقلان ولایی مجلس عنوان کرد:بحث انتخابات هیئت رئیسه مجلس در جلسات بعدی فراکسیون نیز در دستور کار قرار دارد این فراکسیون نظرات اعضا را در این خصوص تا روز انتخابات جمع بندی خواهد کرد.