دوشنبه, سپتامبر 27, 2021

نقش و جایگاه صنعت بیمه در توسعه اقتصادی کشور

در گفتگویی اختصاصی با فریبرز آقالو دانش پژوه ارشد حقوق اقتصادی مطرح شد ؛

بیمه همواره از زمره نهادهایی بوده که در تثبیت و رشد اطمینان بخش اقتصاد کشور درسطوح مختلف خرد و کلان اثرگذار بوده و نقشی مهم و البته غیر قابل انکاری را در میان صنایع عهده دار می باشد که یکی از مهم ترین عوامل آن ایجاد بستراطمینان و آرامش در سرمایه گذاری های مولد می باشد .

به گزارش هادی گرجی ، فریبرز آقالو، دانش پژوه ارشد حقوق اقتصادی مطرح کرد؛ با نگاهی اجمالی به کارکرد صنعت بیمه و حمایت هایی که از سوی این نهاد پشتیبان از سرمایه گذار تا مصرف کننده را در بر می گیرد به این مفهوم پی می بریم که با توسعه روز افزون و بی حد و حصر دانش و گسترش مرزهای علم قطعا در حوزه های جدید و نوینی حضور بیمه نقش پر رنگ و تاثیری گذار را داشته و خواهد داشت .
پر واضح است صنعت بیمه بواسطه ماهیت ذاتی خویش در توزیع و پذیرش ریسک از بروز افلاس در تجار و ورشکستگی در صنایع به ویژه در صنایع کلان در نقش حامی و پشتیبان بوده و از ایجاد عواقب ناخوشایند حاصل از بروز خسارت را در صورت تعهد با کاور کردن و پوشش دادن آن جبران و مسیر بازگشت اقتصادی یک بنگاه را از ورطه ورشکستگی فراهم می نماید و به دیگرسخن از تلاطم اقتصادی نجات می دهد .
قانون بیمه مصوب سال 1316 علیرغم پیر و فرتوت شدن کماکان منبعی الزام آور در شناسایی بیمه ، بیمه گر و بیمه گذار و تعهدات متعاقدین نسبت به یکدیگر بوده و می باشد که با این وصف و گذر بیش از 83 سال از تصویب